Islam Azkar

1ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI O BA JI2ADUA TI A O SE FUN ENI Tl O WO ASO TUNTUN.3ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI O BA N BO EWU RE4ADUA TI ENIYAN O SE NIGBA TI O BA FE WO ILE-IGBONSE TABI AYE YOWU TI O TI FE SE IGBONSE5ADUA T1 ENIYAN O SE NIGBA TI O BA N JADE KURO NI ILE-IGBONSE TABI IBIYOWU TI O TI SE IGBONSE6ADUA IBERE ALUWALA7ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI O BA FE JADE KURO NI ILE8ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI O BA FE WO ILE RE9ADUA TI ENIYAN O SE NIGBA TI BA N LO SI MASALASI10ADUA ATIWO MASALASI11ADUA ATIJADE NI MASALASI12AWON OHUN Tl ENIYAN YOO MAA WI NIGBA TI WON BA N PERUN13ADUA ISIRUN14ADUA TI ENIYAN YOO SE NI RUKU15ADUA TI ENIYAN O SE NIGBA TI O BA GBE ORI SOKE LATI RUKU16ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI O BA FI 0RI KANLE17ADUA TI ENIYAN O SE NIGBA TI O BA JOKOO LAARIN IFORIKANLE MEJEEJI18ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA T’O BA FI ORI KANLE NI QKAN NINU AWON AYE TI A TI MAA N FI ORI KANLE NIGBA TI A BA N KEAL- OUR’AAN ALAPONLE19ATAAYA20ASALATU TI ENIYAN O SE FUN ANABI WA IKE ATI OLA OLOHUN K’O MAA BA A LEYIN ATAYA21ADUA TI ENIYAN O SE LEYIN ATAYA SIWAJU K1 O TOO SALAMA22ADUA TI ENIYAN O SE LEYIN IGBA TI O BA SALAMA ‘LEYIN IRUN’23ADUA IRUN ATITORO OORE [TITORO LODO OLOHUN PE KI O DARI ENI LO SIDI OHUN TI O LOORE LAYE ATI LORUN]24AWON ADUA ORU ATI TI OSAN25AWON ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI O BA FE SUN26ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI O RA YIRA-PADA LORU27ADUA IBERU OJU-OORUN, ATI TI ENI TI BA N BE NINU ADANWO DIDAGBE28OHUN Tl ENI TI O BA LALA RI ABURU NI OJU-OORUN YOO SE NIGBA TI O BA JI29ADUA IDURO [AL-QUNUUT] TI IRUN WITR30ADUA TI ENIYAN YOO SE LEYIN TI O BA SALAMA NIIRUN WITR31ADUA AIBALE-OKAN ATI IBANUJE32ADUA IDAAMU33ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI O BA FE PADE OTA RE TABI ENI TI IJOBA N BE LOWO RE34ADUA ENI TI N BERU ABOSI ENI TI - AGBARA- IJOBA N BE LOWO RE35ADUA LORI OTA ENI36OHUN TI ENI TI BA N PAYA AWON KAN YOO WI37ADUA ENI TI IYEMEJI BA N SE IGBAGBQ RE38ADUA ATIRI GBESE SAN39ADUA TI ENI TI N SE IROYIROYI NINU IRUN ATI NINU KEWU KIKA LORI IRUN YOO SE40ADUA TI ENI Tl NNKAN KAN BA SORO FUN YOO SE41OHUN TI ENI TI O BA DESE KAN YOO WI ATI OHUN TI YOO SE42ADUA ATILE ESU ATI IROYIROYI RE JINNA43ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI NNKAN TI KO FE BA SELE SI I, TABI NIGBA TI APA RE KO BA KA ORO ARA RE MO44BIBA ENI TI WON BIMO FUN YO ATI BI YOO TI DAHUN45OHUN TI A O FI MAA WA ISO FUN AWON OMODE46ADUA TI ENIYAN YOO SE FUN ALAARE NIGBA TI O BA BE E WO47OLA TI N BE FUN SISE ABEWO ALAARE48ADUA ALAARE TI KO SI IRETI ATISEMI FUN UN MO49OHUN TI A O NU ENI TI N POKAAKU50ADUA ENI TI ADANWO SE51ADUA TI A O SE NIGBA Tl A BA N PA OJU OKU DE52ADUA TI A O SE FUN OKU NIGBA TI A BA N KIRUN SI I LARA53ADUA TI A O SE FUN OKU TI O BA JE OMODE54ADUA IBANIKEDUN55ADUA TI A O SE NIGBA TI A BA N GBE OKU SINU SAARE56ADUA TI A O SE FUN OKU LEYIN TI A BA SIN IN TAN57ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI O BA BE AWON SAARE WO58ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI AFEFE BA N FE59ADUA TI A O SE NIGBA TI ARA BA SAN60APA KAN NINU AWON ADUA ITORO OJO61ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI OJO BA N RO62AL-DZKIR “IRANTI” TI ENIYAN YOO SE LEYIN TI OJO BA RO TAN63APA KAN NINU AWON ADUA TI A O SE NIGBA TI A BA N FE KI OJO O WAWO64ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI O BA RI OSU65ADUA TI ALAAWE YOO SE NIGBA TI O BA FE SINU66ADUA TI I SIWAJU OUNJE67ADUA TI ENIYAN YOO SE LEYIN OUNJE68ADUA TI ALEJO YOO SE FUN OLOUNJE TI O JE69ADUA TI ENIYAN YOO SE FUN ENI TI O BA FUN UN NI OMI MLU TABI ENI TI O FE FUN UN Nl OMI MU70ADUA TI ENIYAN YOO SE FUN AWON TI O SINU NI ILE WON71ADUA TI ALAAWE O SE NIGBA TI WON BA GBE OUNJE WA TI O SI KO LATI JA AAWE RE72OHUN TI ALAAWE O WI NIGBA TI ENIKAN BA BU U73ADUA TI ENIYAN O SE NIGBA TI O BA RI AKOKOJADE ESO74ADUA TI ENI TI O SIN O SE75OHUN TI A O SO FUN ALAIGBAGBO [KEFERI] NIGBA TI O BA SIN TI O SI DUPE FUN OLOHUN PE: AL-HAMDU LI-L-LAH76ADUA TI A O SE FUN ENI TI O GBEYAWO77ADUA TI ENI TI O GBEYAWO ATI ENI TI O RA ERANKO GUNGUN O SE78ADUA TI ENIYAN O SE SIWAJU KI O TOO BA IYAWO RE LO PO79ADUA IBINU80ADUA ENI TI O RI ENIKAN TI OLOHUN FI ADANWO KAN81OHUN TI ENIYAN YOO MAA WI NIBI TI O BA TI JOKOO82ADUA TI I PA ESE TI ENIYAN DA NIBI TI O BA TI JOKOO RE83ADUA TI ENIYAN O SE FUN ENI TI O BA SO FUN UN PE: [GAFARA -L-LAHU LAK] OLOHUN O FORI JIN O84ADUA TI O SE FUN ENI O SE DAADAA SI O85OHUN TI OLOHUN FI MAA N DAABO BO NI KURO LODO AD-DAJJAAL -OPURO OLOJUKAN-86ADUA TI O SE FUN ENI TI O BA SO FUN O PE: [INNEE UHIBBUKA FEE —L-LAH] MO FERAN RE NITORI OLOHUN87ADUA TI O SE FUN ENI TI O BA KOJU OWO RE SI O [PEKI O MU EYI TI O BA FE NINU EE]88ADUA TI ENI TI O YA ENIYAN LOWO YOO SE FUN ENI TI O YA LOWO NIGBA TI O BA SAN AN89ADUA IPAYA ISEBO SI OLOHUN “ASH- SHIRK"90ADUA TI ENIYAN YOO SE FUN ENI TI O BA SO FUN UN PE:[ BAARAKA —L-LAHU FEEK] OLOHUN O FUN O LALUBARIKA [OORE]91ADUA IKORIRA GBIGBA OHUN ASAN LASAN KAN GBO PE O LE MU KI IBI O SEYAN92ADUA ATIGUN OHUN GUNGUN93ADUA IRIN-AJO94ADUA ATIWO ILETO TABI ILU NLA95ADUA ATIWO OJA96ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI O BA RE OHUN TI O GUN97ADUA TI ONIRIN-AJO O SE FUN AWON TI YOO FI SILE98ADUA TI ENI TI N BE NILE O SE FUN ONIRIN-AJO99GBIGBE OLOHUN TOBI ATI SISE AFOMO FUN UN LORI IRIN-AJO100ADUA ONIRIN-AJO NI KUTU-IDAJI101ADUA TI ENIYAN O SE NIGBA TI O BA SO SI AYE KAN LORI AJO TABI NNKAN MIIRAN102IRANTI [AL-DZIKR] PIPADA LATI lRIN-AJO103OHUN TI ENI TI NNKAN IDUNNU TABI Tl NNKAN TI KO FE BA DE SI YOO WI104OLA TI N BE FUN SISE ASALATU [TITORO IKE ATI IGEI FUN ANABI WA IKE ATI OLA OLOHUN K’O MAA BA A105TITAN SALAMA [KIKI ARA ENI NI TI OLA] KA106BI A O TI DA ALAIGBAGBQ [KEFERI] LOHUN NIGBA TI O BA SALAMA SI WA107ADUA TI A O SE NIGBA TI AKUKO BA KO, ATI NIGBA TI KETEKETE BA KE108ADUA TI A O SE NIGBA TI A BA GBO GBIGBO AJA LORU109ADUA TI O SE FUN ENI TI O BA BU110OHUN TI MUSULUMI YOO WI NIGBA TI YOO BA YIN MUSULUMI EGBE RE111OHUN TI MUSULUMI YOO SO NIGBA TI WON BA FO O MO [TI WON BA YIN lN]112BAWO NI ENI TI O GBE HARAMI FUN HAJI TABI UMURA YOO TI MAA WI GBOLOHUN IJEPE [TELBIYYAH]113GBIGBE OLOHUN TOBI -ALLAHU AKBAR- NIGBA TI O BA DE IBI AL-HAJARU-L- ASWAD [OKUTA DUDU ].114ADUA TI ENIYAN YOO MAA SE LAARIN ORIGUN YAMAANI ATI TI OKUTA DUDU [AL-HAJARU-L-ASWAD]115ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI O BA DURO LORI SAFA ATI MARWA116ADUA QJQ ARAFA117SISE IRANTI OLOHUN NI AL-MASH’ARU-L- HARAAM [NI MUZDALIFAH]118WIWI GBOLOHUN ALLAHU AKBAR NIGBA TI A BA N SO OKO KOOKAN NI IBUSQLOKO [NI MINA]119ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI NNKAN KAN BA YA A LENU TABI O DUN UN NINU120OHUN TI ENI TI NNKAN IDUNNU BA SELE SI YOO SE121OHUN TI ENI TI N JE IRORA YOO WI122ADUA TI ENI TI N BERU KI OUN O MA FI OJU OUN BA NNKAN KAN JE YOO SE123OHUN TI ENIYAN O MAA WI NI ASIKO IJAYA124OHUN TI ENIYAN YOO WI NIGBA TI O BA FE DURAN TABI YOO GUNRAN125OHUN TI ENIYAN YOO WI LATI TI ETE AWON ESU ALAGBERE DANU126ITORO AFORIJIN ATI IRONUPIWADA127OLA TI N BE FUN GBOLOHUN “SUBHAANA -L-LAH” ATI “AL-HAMDU LI L-LAH" ATI “LAA ILAAHA ILLA -L-LAH” ATI “ALLAHU AKBAR”128BAWO NI ANABI WA IKE ATI OLA OLOHUN K’O MAA BA A TI I MAA N SE TESBEEH — AFOMO-129APA KAN NINU AWON OLOKAN-O-JOKAN OORE ATI AWON EKO TI O KARI