GBIGBE OLOHUN TOBI ATI SISE AFOMO FUN UN LORI IRIN-AJO

1

Jaabir Ibn Abdullah “ki Olohun O yonu si i” so pe: >.

Zaker copied