ADUA TI ENIYAN O SE NIGBA TI BA N LO SI MASALASI

1

[ALLAHUMMA -J-AL FEE QALBEE NUURAN, WA FEE LISAANEE NUURAN, WA FEE SAM'I'EE NUURAN, WA FEE BASAREE NUURAN, WA MIN FAWQEE NUURAN, WA MIN TAHTEE NUURAN, WA AN YAMEENEE NUURAN, WA AN SHIMAALEE NUURAN, WA MIN AMAAMEE NUURAN, WA MIN KHALFEE NUURAN, WA -J-AL FEE NAFSEE NUURAN, WA A’ADZIM LEE NUURAN, WA ADZZIM LEE NUURAN, WA -J-AL LEE NUURAN, WA -J-ALNEE NUURAN, ALLAHUMMA A’ATINEE NUURAN, WA -J-AL FEE ASABEE NUURAN, WA FEE LAHMEE NUURAN, WA FEE DAMEE NUURAN, WA FEE SHA'AREE NUURAN, WA FEE BASHAREE NUURAN]. « Olehun fi imole si inu okan mi, fi imole si ahon mi, fi imole si inu eti mi, fi imole si inu oju mi. fi imole si oke mi, fi imole si isale mi, fi imole si apa otun mi, fi imole si apa alaafia mi, fi imole si iwaju mi, fi imole si eyin mi, fi imole si inu emi mi, je ki imole mi o tobi, se imole mi ni titobi fun mi, je ki n ni imole, se mi ni imole, Olohun fun mi ni imole, fi imole si inu isan mi, fi imole si inu eran mi, fi imole si inu eje mi, fi imole si inu irun mi, fi imole si inu awo mi >>. [ALLAHUMMA -J-AL LEE NUURAN FEE QABREE, WA NUUHAN FEE IDZAAMEE, WA ZIDNEE NUURAN, WA ZIDNEE NUUHAN, WA ZIDNEE NUURAN, WA HABLEE NUURAN ALAA NUUR]. « Olohun ba mi fi imole si inu saare mi, fi imele si inu awon eegun mi, se alekun imole fun mi, se alekun imole fun mi, se alekun imole fun mi, bun mi ni imele kun imole ».

Zaker copied