Islamic Azkar

1КЪЭУШАМ ЖИIЭНУ ЗИКРХЭР2ЗЫЗЫХУЭПАМ ЖИIЭНУ ДУГЬЭР3ЩЫГЪЫНЫЩIЭ ЩЫЗЫТIЭГЪАМ ЖИIЭНУ ДУГЬЭР4ЩЫГЪЫНЫЩIЭ ЩЫЗЫТIЭГЪАМ ЗЭРЕХЪУЭХЪУ5ЩЫГЪЫН ЩЫЗЫХЫЖЫМ ЖИIЭНУР6ПСЫУНЭМ ЩIЫХЬЭН ИПЭКIЭ, ЖАIЭР7ПСЫУНЭМ КЪЫЩIЭКIЫЖА ИУЖЬ, ЖАIЭР8АНДЕЗЫР ЩАУБЛЭКIЭ, ЖАIЭР9АНДЕЗ НЭУЖЬЫМ ЖАIЭР10УНЭМ КЪЫЩЫЩIЭКIКIЭ, ЖАIЭР11УНЭМ ЩЫЩIЫХЬЭКIЭ, ЖАIЭР12МЭЖДЖЫТЫМ ЩЫКIУЭКIЭ, ЖАIЭР13МЭЖДЖЫТЫМ ЩЫЩIЫХЬЭКIЭ, ЖАIЭР14МЭЖДЖЫТЫМ КЪЫЩIЭКIЫЖА НЭУЖЬ, ЖАIЭР15АЗЭНЫМ ЕХЬЭЛIА ЗИКРХЭР16НЭМЭЗЫР ЗЭРАУБЛЭ ТЭКБИРЫМ ИУЖЬКIЭ ЖАIЭХЭМ ЩЫЩ17ЗАГЪЭЩХЪА НЭУЖЬКIЭ (РУКУГЬ) ЖАIЭР18РУКУГЬЫМ КЪИКIЫЖУ ЗЫКЪЫЩАIЭТЫЖКIЭ, ЖАIЭР19СЭЖДЭМ ЩЫЖАIЭХЭР20СЭЖДИТI ЗЭХУАКУМ, ЖАIЭР21КЪУРIЭНЫМ ХЭТ СЭЖДЭ А ЯТЫМ КЪЕДЖАМ СЭЖДЭ ЩИЩIКIЭ, ЖИIЭНУР22ТЭШЭhhУДЫР23ТЭШЭhhУД НЭУЖЬЫМ, ЖАIЭ ЩЭЛЭУАТЫР24СЭЛАМ ЯМЫТ ЩIЫКIЭ, ЖАIЭ ДУГЬЭХЭР25НЭМЭЗЫР ЯУХА НЭУЖЬ, ЖАIЭР26IИСТИХЪАРЭ НЭМЭЗЫМ И ДУГЬЭ27ПЩЭДДЖЫЖЬЫМРЭ ПЩЫХЬЭЩХЬЭМРЭ ЯЩI ЗИКРХЭР28ЩЫГЪУЭЛЪЫЖКIЭ, ЖАIЭ ДУГЬЭХЭР29ЖЭЩЫМ ЗЫДЭЖЕЙМ ЗЫ ЛЪЭНЫКЪУЭМ КЪИКIЫУ НЭГЪУЭЩI ДЖАБЭКIЭ ТЕГЪУАЛЪХЬЭМЭ, ЖИIЭНУ ДУГЬЭР30ЖЕЙМ КЪЫХЭЩТЫКIЫМ Е ГУЗАВЭУ КЪЭУШЫМ ЖИIЭНУ ДУГЬЭР31ПЩIЫХЬЭПIЭ IЕЙ ЗЫЛЪЭГЪУАМ ЖИIЭНУМРЭ ИЩIЭНУМРЭ32УИТЫР НЭМЭЗЫМ ХЭТ КЪУНУТ ДУГЬЭР33УИТЫР НЭМЭЗ НЭУЖЬЫМ, ЖАIЭ ДУХЬЭР34ЦIЫХУР ГУКЪЕУЭ-ГУХЭЩIХЭМ ЩЫХЭХУАМ И ДЕЖ ЖИIЭНУ ДУГЬЭР35ГУЗЭВЭГЪУЭМ ХЭХУАМ ЖИIЭНУ ДУГЬЭР36БИЙМ Е ЛЕЙЗЕХЬЭ УНАФIЭЩIЫМ ЩАIУЩIЭМ ДЕЖ, ЖАIЭР37УНАФIЭЩIЫМ И ЗАЛЫМЫГЪЭМ ТЕШЫНЫХЬЫМ ЖИIЭНУ ДУГЬЭР38БИЙМ ТЕКIУЭН ПАПЩIЭ ЗЭРЫЛЪАIУЭ ДУГЬЭ39ЗЫ ГУП ГУЭРЫМ ЯЩЫШЫНЭМ, ЖИIЭНУР40ЗИ IИМАНКIЭ ШЭЧ КЪЭЗЫХЬАМ ЖИIЭНУМРЭ ИЩIЭНУМРЭ41ЩIЫХУЭ ЗЫТЕЛЪЫР ЗЭРЫЛЪЭIУЭН ДУГЬЭ42НЭМЭЗЫМ УЩЫТЕТКIЭ, Е КЪУРIЭН УЩЕДЖЭКIЭ ШЕЙТIАНЫМ И УЭСУЭСЭМ ЗЭРЫЗЫЩЫПХЪУМЭН43IУЭХУ ЗЭФIЭХЫГЪУЕЙ ИРИХЬЭЛIАМ ЖИIЭНУР44ГУЭНЫХЬ КЪЭЗЫХЬАМ ЖИIЭНУМРЭ, ИЩIЭНУМРЭ45ШЕЙТIАНЫМРЭ АБЫ КЪИIУЩЭЩХЭМРЭ IУЗЫГЪЭКIУЭТ ПСАЛЪЭХЭР46ЦIЫХУМ ФIЭМЫФI ГУЭР КЪЫЩЫЩIМЭ Е И УНАФЭР ФIАКЪУТЭМЭ, ЖИIЭНУР47БЫН ЗЫГЪУЭТА АДЭМ УЗЭРЕХЪУЭХЪУНУР, ЕЗЫМИ ЖЭУАП КЪУЗЭРИТЫЖЫНУР48САБИЙР IЕЙМ ЩЫХЪУМА ХЪУН ПАПЩIЭ, ЖАIЭР49СЫМАДЖЭМ ЩIЭУПЩIЭНУ ЩIЫХЬАМ МЫХЭР ЖИIЭНЩ50СЫМАДЖЭМ ЩIЭУПЩIЭНЫМ ФIЫГЪУЭУ ПЫЛЪЫР51ЗИ ГУГЪЭР ГЪАЩIЭМ ХЭЗЫХЫЖА СЫМАДЖЭР ЗЭРЫЛЪЭIУЭН ДУГЬЭ52ЗИ ПСЭ ЕДЖЭУ ТЕЛЪЫМ ЖИIЭНУМРЭ ЖЕБГЪЭIЭНУМРЭ53ГУАУЭ ЗИIЭМ ЖИIЭНУ ДУГЬЭР54ЛIАМ И НЭР ЩЫЗЭТРАПIЭЖКIЭ ЖАIЭР55ЖЭНАЗЫ НЭМЭЗЫМ ХЭТ ДУХЬЭР56САБИЙМ И ЖЭНАЗЫ НЭМЭЗЫМ ХАГЪЭУВЭ ДУГЬЭР57ЛIАР ЗЕЙМ ЗЭРЫХУЭГУЗАВЭ ПСАЛЪЭХЭР58ЛIАР МАЩЭМ ЩРАХЬЭХКIЭ ЖАIЭР59ЛIАР ЩIАЛЪХЬЭРЭ, МАЩЭР ЯГЪЭБЫДЭЖА НЭУЖЬ, ЖАIЭР60КХЪЭМ ЩЫДЫХЬЭКIЭ, ЖАIЭР61БОРЭНЫМ (ЖЬАПЩЭМ) ДЕЖ ЖАIЭР62УАФЭР ЩЫГЪУАГЪУЭМ ДЕЖ, ЖАIЭР63УЭШХ КЪЕШХЫН ПАПЩIЭ УЗЭРЫЛЪЭIУЭН ДУХЬЭХЭМ ЯЩЫЩ64УЭШХ КЪЫЩЕШХКIЭ, ЖАIЭР65УЭШХ КЪЕШХА ИУЖЬКIЭ, ЖАIЭР66УЭШХЫР ТЕУН ПАПЩIЭ, ЖАIЭР67МАЗЭЩIЭР ЯЛЪАГЪУМЭ, ЖАIЭР68НЭЩI ЗЫIЫГЪАР ЩЫХЭЩХЬЭЖКIЭ, ЖИIЭНУР69ШХЭН ЯМЫУБЛЭ ИПЭКIЭ, ЖАIЭР70ШХА НЭУЖЬ ЖАIЭР71ХЬЭЩIЭР БЫСЫМЫМ ЗЭРЕХЪУЭХЪУР72ПСЫ УЕЗЫГЪЭФАМ Е УЕЗЫГЪЭФЭНУМ ЖЕПIЭНУР73УХЭЗЫГЪЭЩХЬЭЖА УНАГЪУЭМ ИСХЭМ УАЗЭРЕХЪУЭХЪУНУР74ПСАПЭ НЭЩI ЗЫIЫГЪЫР ШХЫН ИРИХЬЭЛIЭМЭ, ИЩIЭНУР75НЭЩI ЗЫIЫГЪЫМ ЗЫГУЭР КЪЫЩЫХЬЭМЭ, ЖИIЭНУР76ЯПЭ ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭР КЪЫПИДЗАУЭ ЩАЛЪАГЪУКIЭ, ЖАIЭР77КЪЕПСАМ ЖИIЭНУР78ДЖАУРЫР КЪЕПСРЭ, "IЭЛ-ХЬЭМДУ ЛИЛ-ЛАh" ЖИIЭМЭ, ЖЫРАIЭЖЫР79КЪЭЗЫШАМ ЗЭРЕХЪУЭХЪУР80КЪЭЗЫШАР ЗЭРЫЛЪАIУЭМРЭ, ЛЭЖЬАКIУЭ КЪЫЩАЩТЭКIЭ, ЖАIЭМРЭ81ЛIЫГЪУЭФЫЗЫГЪУЭМ ИПЭ КЪИХУЭУ, ЖАIЭР82КЪЭГУБЖЬАМ, ЖИIЭНУР83ЗЫГУЭРЫМ IЕЙ КЪЫЩЫЩIАУЭ ЗЫЛЪЭГЪУАМ ЖИIЭНУР84ЗЭХЭСЫПIЭМ ЩЫЖАIЭР85УЭРШЭРЫНЫМ КЭФФАРЭТ ХУЭХЪУЖ ПСАЛЪЭХЭР86"УИ ГУЭНЫХЬ АЛЫХЬЫМ ИГЪЭГЪУ", КЪЫБЖЕЗЫIАМ И ЖЭУАПЫР87IУЭХУТХЬЭБЗЭ КЪЫПХУЭЗЫЩIАМ, ЖЕПIЭНУР88ДЭДЖДЖАЛЫМ ЩЫХЪУМА УЗЭРЫХЪУНУР89"АЛЫХЬЫМ И ЦIЭКIЭ ФIЫУЭ УСЛЪЭГЪУАЩ", КЪЫБЖЕЗЫIАМ, ЖЕПIЭЖЫНУР90МЫЛЪКУКIЭ КЪЫБДЭIЭПЫКЪУНУ ЯУЖЬ ИХЬАМ, УЗЭРЕХЪУЭХЪУНУР91ЩIЫХУЭ КЪОЗЫТАМ ЩЕПТЫЖКIЭ, УЗЭРЕХЪУЭХЪУНУР92АЛЫХЬЫМ ГЪУСЭ ХУИЩIЫНКIЭ ТЕШЫНЫХЬЫМ, ЖИIЭНУР93"АЛЫХЬЫМ БЕРЫЧЭТ КЪЫПХИЛЪХЬЭ", ЖЫЗЫIЭУ КЪОХЪУЭХЪУАМ И ЖЭУАПЫР94ЗЫГУЭР ЗЫЛЪАГЪУУ Е ЗЭХЭЗЫХЫУ – АР НЭЩЭНЭУ КЪЫЗЫЩЫХЪУМ, ЖИIЭНУР95ЗЫГУЭРЫМ УЩЫШЭСКIЭ Е УЩИТIЫСХЬЭКIЭ, ЖЫПIЭНУР96ГЪУЭГУАНЭ ТЕУВЭМ, ЖИIЭНУР97КЪУАЖЭ Е КЪАЛЭ УЩЫДЫХЬЭКIЭ, ЖЫПIЭНУР98БЭЗЭРЫМ ЩЫТЕХЬЭКIЭ, ЖАIЭР99УЗЭРЫСЫМ Е УЗЫТЕСЫМ ЗЫГУЭР КЪЫЩЫЩIМЭ, ЖЫПIЫНУР100ГЪУЭГУАНЭ ТЕХЬЭР УНЭМ КЪИНЭМ ЗЭРЕХЪУЭХЪУH101УНЭМ КЪИНЭР ГЪУЭГУ ТЕХЬЭМ ЗЭРЕХЪУЭХЪУР102ГЪУЭГУ УТЕТУ ЛЪАГАПIЭ УДЭКIМЭ Е УЭХ ГУЭРЫМ УЕХМЭ, ЖЫПIЭНУР103ГЪУЭГУРЫКIУЭМ НЭХУЩ ЗЭМАНЫМ ЖИIЭНУР104ГЪУЭГУ УТЕТУ УНАГЪУЭ ГУЭРЫМ Е ЩIЫПIЭ ГУЭРЫМ ДЕЖ УЩЕПСЫХМЭ, ЖЫПIЭНУР105КЪЭЗЭУАТЫМ Е ХЬЭЖЫМ КЪИКIЫЖЫМ ЖИIЭНУР106ЗЫГУЭРЫМ ИГЪЭГУФIЭМЭ Е ИГЪЭНЭЩХЪЕЙМЭ, ЖИIЭНУР107БЕГЪЫМБАР ЛЪАПIЭМ, Алыхьым и нэфIыр зыщыхуэу, хъуэхъум я нэхъыфIыр зылъысыным, ЩЭЛЭУАТ КЪЫХУЭХЬЫНЫМ ФIЫГЪУЭУ ПЫЛЪЫР108СЭЛАМ ЗЭХЫНЫР КУЭД ЩIЫН109ДЖАУРЫМ СЭЛАМ КЪУИХМЭ, ЖЭУАП ЗЭРЕПТЫНУР110АДАКЪЭ IУЭУЭ Е ШЫД КIИЙУЭ ЗЭХЭЗЫХАМ ЖИIЭНУР111ЖЭЩЫМ ХЬЭ БАНЭ МАКЪ ЗЭХЭЗЫХАМ ЖИIЭНУР112ЗЫГУЭРЫМ УЕШХЫДАМЭ, ЖЫПIЭНУР113ЗЫ МУСЛЪЫМЭНЫР НЭГЪУЭЩI МУСЛЪЫМЭНЫМ ЩЫТХЪУН ХУЕЙ ХЪУМЭ, ЖИIЭНУР114ЗЫГУЭР КЪЫПЩЫТХЪУМЭ, ЖЫПIЭНУР115ХЬЭЖ Е ГЬУМРЭ ЗЫЩ1ЫНУ ХУЕЖЬЭМ ЖИIЭНУ ПСАЛЪЭХЭР116МЫВЭ ФIЫЦIЭМ И ДЕЖ НЭСМЭ, ТЭКБИР ИЩIЫНУЩ117КЭГЬБЭ ЛЪАПIЭМ И ЙЕМЭН КЪУАПЭМРЭ МЫВЭ ФIЫЦIЭМРЭ Я ЗЭХУАКУМ ДЕЖ ЩЫЖАIЭ ДУГЬЭР118ЩЭФАРЭ МЭРУЭРЭ ЩЫТЕТКIЭ, ЖАIЭ ДУХЬЭ119ГЬЭРЭФЭ МАХУЭМ ЯЩI ДУХЬЭР120"IЭЛ-МЭШГЬЭР IЭЛ-ХЬЭРАМ"-ЫМ ДЕЖ ЩАЛЭЖЬХЭР121МЫВЭ ЩЫБДЗКIЭ МЫВЭ КЪЭСКIЭ ТЭКБИР ЖЫПIЭНЫР122ЗЫГУЭР ЗЫГЪЭЩIЭГЪУАМ Е ЗЫГУЭР ЗИГУ ИРИХЬАМ, ЖИIЭНУР123ГУФIЭГЪУЭ ХЪЫБАР КЪЫЗЫЛЪЫIЭСАМ ИЩIЭНУР124IЭПКЪЛЪЭПКЪЫМ ЗЫЩIЫПIЭ ДЕЖ КЪЫЩЫХЭУЗЫКIМЭ, ЖЫПIЭНУР125НЭ ТЕМЫХУЭН ЩХЬЭКIЭ, ЖАIЭР126КЪЭЩТАМ, ГУЗЭВАМ ЖИIЭНУР127КЪУРМЭН ЩАУКIКIЭ Е ЗЫГУЭР ЩЫФIАГЪЭЖКIЭ, ЖАIЭР128ШЕЙТIАН УГЪУРСЫЗХЭМ Я БЗАДЖАГЪЭМ ЕЗЫГЪЭГЪАЗЭ ДУХЬЭ129IИСТИГЪФАРЫМРЭ ТОБЭМРЭ130ТЭСБИХЬ , ТЭХЬМИД , ТЭhЛИЛ , ТЭКБИР, Щ1ЫНЫМ ФIЫГЪУЭУ ХЭЛЪХЭР131БЕГЪЫМБАР ЛЪАПIЭМ, Алыхьым и нэфIыр зыщыхуэу, хъуэхъум я нэхъыфIыр зылъысыным, ТЭСБИХЬ ЗЭРИЩIУ ЩЫТАР132IУЭХУ ЩХЬЭПЭ КУЭД КЪЫЗЭЩIЭЗЫУБЫДЭ ХЬЭДИС