ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI O BA FE WO ILE RE

1

[BISMI-L-LAHI WALAJNAA, WA BISMI-L-LAHI KHARAJNAA WA ALAA RABBINAA TAWAKKALNAA]. >,

Zaker copied