Islamic Azkar

1Panalangin sa panahon ng pagkagising.2Panalangin pagkasuot ng damit.3Panalangin kapag magsusuot ng bagong damit.4Panalanging babanggitin ng isang nakasuot ng bagong damit.5Ang babanggitin kapag maghu-hubad ng damit.6Ang Panalangin bago pumasok sa palikuran.7Panalangin pagkatapos gamitin ang palikuran.8Ang babanggitin bago umpisahan ang pagwu-wudho’9Ang babanggitin kapag natapos sa pagwu-wudho’.10Ang babanggitin kapag aalis o iiwan ang bahay.11Ang babanggitin kapag papasok sa bahay o tahanan.12Panalangin kapag pumunta sa Masjid (mosque).13Panalangin kapag papasok sa Masjid.14Panalangin kapag iiwanan ang Masjid.15Ang babanggitin kapag narinig ang A’thaan (Ang panawagan sa pagdarasal).16Panalangin sa umpisa ng Salah (Pagkatapos ng Takbeer [DUA’ ISTIFTAH]).17Mga Panalangin sa panahon ng Ruko’(pagyuko) sa As-Salat.18Mga Panalangin sa pagbangon mula Ruku’.19Mga Panalangin sa panahon ng pagpapatirapa (Sujud).20Mga panalangin sa pagitan ng dalawang sujud.21Mga panalangin kapag tumirapa ng dahil sa pagsasaulo ng kor’an.22Ang Panalangin sa Tashahhud.23Paano bigkasin ang mga Panalangin para sa Propeta pagkatapos ng Tashahhud.24Mga Panalangin pagkatapos ng huling tashahhud at bago mag tasleem.25Mga ‘Thekr pagkatapos ng Tasleem.26DU’A AL- ISTI’KHA-RAH. (Panalangin para sa paghihingi ng patnubay ng Allah)27MGA PAGGUNITA SA UMAGA AT HAPON28MGA PANALANGIN BAGO MATULOG29Mga Panalangin kapag ang isa ay bumaling ng direksiyon ng pagkahiga sa gabi.30Ang babanggitin kapag nagkaroon ng pagkabalisa sa sarili, pagkatakot, pag-aala-ala at ganoon din sa pagtulog.31Ang gagawin kapag nana-naginip ng mabuti o masama.32Panalangin sa Qunut sa dasal ng Witr.33Mga Panalangin Pagkatapos ng salam sa witr.34Panalangin sa panahon ng kapighatian at pag-alala.35MgaPanalangin ng isang napapaloob sa matinding paghihirap.36Mga Panalangin kapag naka-sagupa ng kaaway o sa mga may kapangyarihan.37Mga Panalangin laban sa isang pang-aapi ng mga may kapangyarihan.38Panalangin sa isang kaaway.39Ang babanggitin kapag nangamba na baka ikaw ay saktan ng (mga) tao.40Mga Panalangin kapag ikaw ay nagkaroon ng pag-aalinlangan sa iyong pananampalataya.41Mga Panalangin upang makabayad sa pagkakautang.42Panalangin ng isang naka-karamdam ng mga bulong ng Shaytan sa panahon ng pagdarasal o pagsasaulo.43Panalangin ng sinumang naging mahirap sa kanya ang isang pangyayari.44Ang babanggitin at gagawin ng sinumang nakagawa ng pagkakasala.45Panalangin para mapalayas ang Shaytan at ang kanyang mga pagbubulong.46Panalangin kapag tinamaan ng sakuna o kapag inabutan ng (hindi kanais-nais na) pangyayari.”47Ang pagbati sa mga bagong magulang at kung paano nila ito sagutin.48Paano hinahangad ang panga-ngalaga ng Allah para sa mga bata.49Panalangin kapag dumalaw sa isang maysakit.50Kahalagahan ng pagdalaw sa isang maysakit.51Mga Panalangin ng mga may sakit na walang pag-asa upang gumaling.52Mga Payo (Talqeen) para sa isang (naghihingalo).53Panalangin ng isang tinamaan ng sakuna.54Panalangin kapag ipinikit ang mata ng namatay.55Panalangin para sa isang namatay sa panahon ng pagdarasal.56Panalangin sa pagdarasal sa isang batang namatay.57Panalangin ng mga naki-kiramay.58Panalangin kapag ilalagay ang bangkay ng namatay sa kanyang libingan.59Panalangin pagkatapos ma-ilibing ang patay.60Panalangin sa pagdalaw ng libingan.61Panalangin kapag dumaan ang malakas na hangin.62Panalangin kapag kumulog.63Mga Panalangin para sa ulan.64Panalangin kapag umulan.65Panalangin pagkatapos ng ulan.66Panalangin para huminto ang ulan o lumiwanag ang kalawakan.67Panalangin pagkakita sa bagong buwan.68Mga panalangin kapag kakain para sa Iftar.69Mga panalangin bago kumain.70Panalangin pagkatapos kumain.71Panalangin ng isang panauhin para sa may-handa o may-besita.72Panalangin kapag inabutan ka ng inumin.73Panalangin sa pamilyang nag-anyaya sa iyo para sa Iftar.74Panalangin ng isang nag-aayuno na inabutan ng pagkain subalit tinanggihan ito.75Ang sasabihin mo kapag ikaw ay nag-aayuno at mayroong gustong umaway sa iyo.76Panalangin kapag nakita mo ang unang bunga ng palmera.77Panalangin kapag bumahin.78Ang dapat banggitin kapag bumahin ang kafir at pinuri ang Allah.79Panalangin para sa bagong kasal.80Ang panalangin ng bagong kasal at ano ang kanyang sasabihin kapag bibili ng hayop.81Panalanging babanggitin bago makipagtalik82Panalangin ng isang nagagalit.83Panalangin kapag nakakita ng isang tinamaan ng kamalasan.84Ang babanggitin habang nakaupo sa isang pagtitipon.85Ang babanggitin sa pagtitipon para sa paghingi kapatawaran kung may nasabing hindi maganda (Kaffaratul Majlis).86Panalangin sa isang nagsabi sa iyo ng: “Nawa ay patawarin ka ng Allah.”87Panalangin sa isang gumawa sa iyo ng kabutihan.88Panalangin para sa panga-ngalaga ng Allah mula sa kasamaan ng Dajjal (bulaang kristo).89Panalangin para sa isang nagsabi sa iyo ng: “Mahal kita alang-alang sa Allah.”90Panalangin sa isang nag-alok sa iyo para ikaw ay bahagian sa kanyang kayamanan.91Panalangin sa isang nagpa-utang sa iyo ng pera, at pagkatanggap mo sa pautang ay iyong banggitin ang:92Panalangin ng dahil sa pagka-takot sa Shirk.93Panalangin sa isang sinabihang kang:“(BA-RAKALLA-HUFEEK)pagpalain ka nawa ng Allah.”94Panalangin sa hudyat ng mga masasamang pangitain.95Panalangin kapag nakasakay ng sasakyan o ng hayop.96Panalangin para sa pag-lalakbay.97Panalangin sa pagpasok sa isang bayan o siyudad.98Panalangin para sa pagpasok sa palingke.99Panalangin kapag ang iyong sinasakyan o sasakyan ay nag-uumpisa ng masira.100Panalangin ng naglalakbay para sa kanyang mga iniwan.101Mga panalangin ng mga iniwanan para sa naglalakbay.102Ang Takbeer at Tasbeeh sa paglalakbay.103Ang panalangin ng isang naglalakbay sa umaga.104Panalangin kapag bumaba ng pansamantala sa isang bahay o pook habang naglalakbay.105Ang babanggitin habang pauwi mula sa paglalakbay.106Ano ang babanggitin kapag may dumating na pangyayaring maaaring makapigbibigay ng kasiyahan o kawalang-kasiyahan.107Mga kahalagahan ng pagpapadala ng “Salawat” para sa Propeta ص .108Ang kahalagahan ng pagbati ng Salam (Kapayapaan).109Paano sagutin ang isang kafir kapag sinabihan ka na; “Assalamu Alaykom”110Panalangin kapag narinig ang tilaok ng manok at hiyaw (iyak) ng asno.111Panalangin kapag narinig ang kahol ng aso sa gabi.112Panalangin para sa isang napagsabihan mo ng hindi maganda (o insulto).113Paano purihin ng isang Muslim ang kapwa Muslim.114Ano ang dapat sabihin ng isang Muslim kapag siya ay pinuri.115Ang Talbiyyah sa Hajj at Umrah.116Ang Pagbanggit ng Allahu Akbar kapag dumaan sa Hajar Al-Aswad (Black Stone).117Ang panalangin sa pagitan ng Rukn Al-Yamani at Hajar Al-Aswad.118Panalangin habang nakatayo sa Safa at Marwah.119Panalangin sa Araw ng Arafah.120Ang ‘Thikr kapag nasa Mash-‘aril ‘Haram (Muzdalifah).121Ang pagbanggit ng Takbir binabato ang tatlong Jamarat sa Mina.122Ang babanggitin kapag nabigla o natuwa.123Ano ang babanggitin kapag may pangyayaring nakapagpasiya sa iyo.124Ano ang babanggitin kapag mayroon kang nararamdamang sakit sa iyong katawan.125Panalangin ng sinumang may pangamba na maaaring malagay sa isang pagsubok ng dahil sa kanyang mata (paningin).126Ano ang sasabihin mo sa panahon ng pagkatakot.127Ano ang sasabihin kapag kakatay ng (hayop o) hayop pang-alay.128Ang babanggitin upang supilin ang balak ng Shaytan.129Ang Istighfar at Taubat (Paghihingi ng kapatawaran)130Mga Kahalagahan ng Tasbih, Tahmeed, Tahleel at Takbeer:131Paano pinupuri ng Propeta ص ang Allah?132Mga uri ng kabutihan at magandang pakikitungo para sa lahat.