ADUA TI ENI Tl NNKAN KAN BA SORO FUN YOO SE

1

[ALLAHUMMA LAA SAHLAN ILLA MAA JA’AL’TAHU SAHLAN WA ANTA TAJ’ALU –L-HAZNA IDZAA SHI’ITA SAHLAN]. « Iwo Olohun, kò si ohun t’o rorun afi ohun ti O ba se ni irorun, Iwo A si maa so ohun ti o soro di irorun ti O ba fe >>.

Zaker copied