ADUA TI ENIYAN YOO SE FUN ENI TI O BA FUN UN NI OMI MLU TABI ENI TI O FE FUN UN Nl OMI MU

1

[ALLAHUMMA AT’IM MAN AT’AMANEE WA -S-Ql MAN SAQAANEE]. « Olohun fun eni ti o fun mi ni ounje ni ounje je si fun eni ti o fun mi ni omi mu ni omi mu >>.

Zaker copied