AWON ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI O BA FE SUN

1

« Yoo pa owe re mejeeji po, yoo si tuto si won, yoo wa ka awon kewu ti n bo wonyi sinu won leemeta:- BISMI -L-LAHI -R-RAHMAANI -R-RAHEEM [QUL HUWA -L- LAHU AHAD* ALLAHU -S-SAMAD * LAM YALID WA LAM YUULAD * WA LAM YAKUN LAHU KUFWAN AHAD]. BISMI -L-LAHI -R-RAHMAANI -R-RAHEEM [QUL AUUDZU BI RABBI -L-FALAQ * MIN SHARRI MAA KHALAQ * WA MIN SHARRI GAASIQIN IDZAA WAGAB * WA MIN SHARRI -N- NAFAATHAATI FEE -L-UQAD * WA MIN SHARRI HAASIDIN IDZAA HASAD]. BISMI -L-LAHI -R-RAHMAANI -R-RAHEEM [QUL AUUDZU BI RABBI -N-NAAS * MALIKI –N-NAAS * ILAAHI -N-NAAS * MIN SHARRI -L-WASWAASI -L-KHANNAAS * AL-LADZEE YUWASWISU FEE SUDUURI -N-NAAS * MINA -L-JINNATI WA –N-NAAS]. Leyin eleyii yoo fi owo mejeeji naa pa eyi ti o ba ro o lorun ninu ara re, bere lati ori ati oju re, [Yoo se bee leemeta] >>.

2

[ALLAHU LAA ILAAHA ILLk HUWA -L-HAYYU -L- QAYYUMU LAA TA’AKHUDZUHU SINATUN WA LAA NAWMUN LAHU MAA FEE -S-SAMAAWAATI WA MAA FEE -L-ARDHI MAN DZA -L-LADZEE YASHFAU INDAHU ILLA Bl IDZNIHI YA’ALAMU MAA BAINA AIDINIM WA MAA KHALFAHUM WA LAA YUHEETUUNA Bl SHAIN IN MIN lLMIHI ILLA Bl MAA SHAA’A WASIA KURSIYYUHU - S-SAMAAWAATI WA -L-ARDHA WA LAA YA’UUDUHU HIFDZUHUMAA WA HUWA -L-ALIYYU -L-ADZEEM]. [Qnr’aan- 2:255].

3

[AAMANA -R-RASUULU BI MAA UNZILA ILAIHI MIN RABBIHI WA -L-MU'UMINUUNA KULLUN AAMANA BI -L- LAHI WA MALAAIKATIHI WA KUTUBIHI WA RUSULIHI LAA NUFARRIQU BAINA AHADIN MIN RUSULIHI WA QAALUU SAMI’INAA WA ATA’ANAA GUFRAANAKA RABBANAA WA ILAIKA -L-MASEER‘ LAA YUKALLIFU -L- LAHU NAFSAN ILLA WUS’A’HAA LAHA MAA KASABAT WA ALAIHAA MAA -K-TASABAT RABBANAA LAA TU’AA’KHIDZ’NAA IN NASEENAA AW AKH’TA’ANAA RABBANAA WA LAA TAHMIL ALAINAA ISRAN KAMAA HAMALTAHU ALAA -L-LADZEENA MIN QABLINAA RABBANAA WA LAA TU’HAMMIL’NAA MAA LAA TAAQATA LANAA BIHI WA’AFU ANNAA WA -G-FIR LANAA WA -R-HAM'NAA ANTA MAULAANAA FANSURNAA ALAA -L-KAUMI -L-KAAFIREEN]. [Qur’aan 2:285,286]

4

[BISMIKA RABBEE WADHA’ATU JANBEE, WA BIKA ARFAU'U, FA’IN AMSAKTA NAFSEE FARHAMHAA, WA IN ARSALTAHAA FAHFADZHAA BI MAA TAHFADZ BIHI IBAADAKA -S-SAALIHEEN].

5

[ALLAHUMMA ANTA KHALAQTA NAFSEE WA ANTA TAWAFFAAHAA, LAKA MAMAATUHAA WA MAHYAAHAA, IN AH’YAITAHAA FAHFADZHAA, WA IN AMATTAHAA FAGFIR LAHAA. ALLAHUMMA INNEE AS’ALUKA -L- AAFIYAH].

6

[ALLAHUMMA QHNEE ADZAABAKA YAWMA TAB’ATHU IBAADAK]; leemeta. « Olohun so mi nibi iya Re; ni ojo ti O gbe awon eru Re dide >>.

7

[BISMIKA -L-LAHUMMA AMUUTU WA AHAYAA]. « Ni oruke Iwo Olohun ni n o ku ni n o si maa semi».

8

[ALLAHUMMA RABBA -S-SAMAAWAATI -S-SAB’I WA RABBA -L-ARSHI -L-ADZEEM, RABBANAA WA RABBA KULLI SHAIN IN, FAALIQA -L-HABBI WA -N-NAWAA, WA MUNZILA- T-TAWRAATI WA -L-INJEELI WA -L-FURQAAN, AUUDZU BIKA MIN SHARRI KULLl SHAIN IN ANTA AAKHIDZUN BI’NAASlYATIHI. ALLAHUMMA ANTA -L-AWWALU FALAISA QABLAKA SHAIUN, WA ANTA -L-AAKHIRU FALAISA BA’ADAKA SHAIUN, WA ANTA –D-DZAAHIRU FALAISA FAWQAKA SHAIUN, WA ANTA -L-LBAATINU FALAISA DUUNAKA SHAIUN. IQDHI ANNEE -D-DAINA WA A’G’NINEE MINA -L-FAGR]. « Iwo Olohun, Oluwa awon sanma mejeeje, Oba Alaga ola titobi, Oluwa wa Oluwa gbogbo nnkan, Olumu eso ati koro hu jade, Oluso Tawraata ati Injeela ati Al-Qur-aan kale, mo n sadi Re nibi aburu gbogbo nnkan ti o se wi pe O gba asoso re mu, Olohun, Iwo ni Eni-Akoke kò si nnkan kan ti o siwaju Re, Iwo ni Eni-Igbeyin kò si nnkan kan ti yoo seku leyin Re, Iwo ni Eni ti O han kò si nnkan kan ti o han ju O lo, Iwo ni Eni ti o pamo kò si nnkan kan ti o pamo ju O lo, ba mi san gbese mi ki O si ro mi loro kuro ninu osi >>.

9

[SUBHAANA -L-LAAH “metalelogbon” AL-HAMDU LI-L- LAAH “metalelegbpn” ALLAHU AKBAR “metalelogbon”].

10

[AL-HAMDU LI -L-LAHI -L-LADZEE AT’AMANAA WA SAQAANAA, WA KAFAANAA, WA AAWAANAA,FAKAM MIMMAN LAA KAAFlYA LAHU WA LAA MU'UWEE]. « Ope ni fun Olohun ti O fun wa ni jije ati mimu, ti O si to wa, ti O si fun wa ni ibugbe, meloomeloo ni Eni ti kò ni eni ti yoo to o,ti ko si ni eni ti yoo fun un ni ibugbe ».

11

[ALLAHUMMA AALIMA -L-GAIBI WA -SH-SHAHAADATI FAATIRA -S-SAMAAWATI WA -L-ARDH, RABBA KULLI SHAIN IN WA MALEEKIHI, ASH’HADU AN LAA ILAAHA lLL.A ANT, AUUDZU BIKA MIN SHARRI NAFSEE, WA MIN SHARRI -SH- SHAITAANI WA SHIRKIHI, WA AN AQTARIFA ALAA NAFSEE SUU’AN, AW AJURRAHU ILAA MUSLIM].

12

Yoo ke Suuratu Al-Sajdnh, ati Suuratu Al-Mulk.

13

[ALLAHUMMA ASLAMTU NAFSEE ILAIK, WA FAWWADHTU AMREE ILAIK, WA WAJJAHTU WAJHEE ILAIK, WA ALJA’ATU DZAHREE ILAIK, RAGBATAN WA RAHBATAN ILAIK, LAA MALJA’A WA LAA MANJAA MINKA ILLA ILAIK, AAMANTU BI KITAABIKA -L-LADZEE ANZALTA WA Bl NABIYYIKA -L-LADZEE ARSALT]. « Iwo Olohun, mo fi emi mi le O lowo, mo si fi oro mi ti si odo Re, mo si d’oju mi ko odo Re, mo si fi eyin mi ti si odo Re, ni ti iberu Re, ati ni ti sise ojukokoro si odo Re, kò si ibusasi kan tabi ibuforipamosi kan kuro lode Re yato si odo Re, mo gba tira Re ti O so kale gbe, mo si gba Anabi Re ti O ran nise gbe ».

Zaker copied