Ezkari Islamik

1Ç’ DUHET THËNË KUR TË ZGJOHEMI NGA GJUMI2DUAJA KUR TË VESHIM NDONJË RROBË3DUAJA KUR TË VESHIM NDONJË RROBË TË RE4DUAJA PËR ATË QË VESH RROBA TË REJA5Ç 'DUHET THËNË KUR E HEQIM RROBËN6DUAJA PARA HYRJES NË NEVOJTORE7DUAJA PAS DALJES NGA NEVOJTORJA8DHIKRI PARA ABDESIT9DHIKRI PAS PËRFUNDIMIT TË ABDESIT10DHIKRI GJATË DALJES NGA SHTËPIA11DHIKRI GJATË HYRJES NË SHTËPI12DUAJA GJATË SHKUARJES NË XHAMI13DUAJA GJATË HYRJES NË XHAMI14DUAJA GJATË DAIJES NGA XHAMIA15LUTJETE EZANIT16DUAJA NË FILLIM TË NAMAZIT17DUATË NË RUKU18DUATË GJATË NGRITJES NGA RUKUJA19DUATË NË SEXHDE20DUATË NË UlJEN NDËRMJET DY SEXHDEVE21DUATË E SEXHDES ME RASTIN E LEXIMIT TË KUR’ANIT22TESHEH-HUDI23SALAVATI MBI PEJGAMBERIN ص PAS TESHEH- HUDIT24DUATË PAS TESHEHHUDIT TË FUNDIT PARA SELAMIT25DHIKRI PAS PËRFUNDIMIT TË FARZIT TË ÇDO NAMAZI26DUAJA EISTIHARE NAMAZIT27DHIKRI I MËNGJESIT DHE I MBRËMJES28DHIKRI PARA FJETJES29DUAJA ME RASTIN E RROTULLIMIT NATËN30DUAJA GJATË SHQETËSIMIT DHE FRIKËS NË GJUMË31Ç‘DUHET BËRË ALL CILI SHEH ËNDËRR32DUAJA E KUNUTIT33DHIKRI PAS SELAMIT NË NAMAZIN E VITRIT34LUTJET NË RASTE TË BRENGOSJES DHE PIKËLLIMIT35DUAJA GJATË VËSHTIRËSIVE36DUAJA ME RASTIN E TAKIMIT ME ARMIKUN DHE ME NJERËZIT NË POZITË37DUAJA PËR ATË QË l FRIKOHET DËMIT TË SULLTANIT38DUAJA KUNDËR ARMIKUT39Ç‘DUHET TË THONË ATA QË I FRIKËSOHEN NJË POPULLI40Ç‘DUHET VEPRUAR A1 TË CILIN E KA KAPLUAR DYSHIMI NË BESIM41LUTJA E ATIJ QË ËSHTË I NGARKUAR ME BORXHE42DUAJA KUNDËR VESVESEVE NË NAMAZ DHE GJATË LEXIMIT TË KUR ‘ANIT43DUAJA E ATIJ QË I VËSHTIRËSOHET NDONJË ÇËSHTJE44Ç’THOTË DHE VEPRON AI QË BËN NDONJË MËKAT45DUAJA PËR LARGIMIN E DJALLIT DHE E DYSHIMEVE TË TIJ46DUAJA KUR TË NDODHË DIÇKA E PAPËLQYER47MBI PËRGËZIMIN E FËMIJËS48ME ÇKA DUHETKËRKUAR MBROJTJE PËR FËMIJËT49LUTJA PËR TË SËMURIN GJATË VIZITËS50MBI VLERËN E VIZITËS SË TË SËMURIT51DUAJA E TË SËMURIT NË PRAG TË VDEKJES52T‘IA PËRKUJTOSH SHEHADETIN ATIJ QË ËSHTË NË PRAG TË VDEKJES53DUAJA GJATË FATKEQËSISË54DUAJA ME RASTIN E VDEKJES SË NDONJË PERSONI55DUAJA PËR TË VDEKURIN GJATË FALJES SË NAMAZIT TË XHENAZES56DUAJA E XHENAZËS PËR FËMIJË57DUAJA ME RASTINE NGUSHËLLIMIT58DUAJA GJATË LËSHIMIT TË TË VDEKURIT NË VARR59DUAJA PAS VARROSJES SË TË VDEKURIT60DUAJA GJATË VIZITËS SË VARREZA VE61DUAJA KUR FRYN ERA62DUAJA KUR MURMURON63DUATË E SHIUT64DUAJA KUR BIE SHI65DUAJA PASI TË BJERË SHI66DUAJA KUNDËR VËRSHIMËS67DUAJA KUR TË SHIHET HËNA ERE68DUAJA E AGJËRUESIT KUR TË BËJË IFTAR69DUAJA PARA USHQIMIT70DUAJA PAS USHQIMIT71DUAJA E MYSAFIRIT PËR PRONARIN E USHQIMIT72DUAJA PËR ATË QË TË JAPË TË PISH UJË OSE DËSHIRON TA BËJË KËTË73DUAJA KUR TË BËSH IFTAR TE NDONJË FAMILJE74DUAJA E AGJËRUESIT KUR PREZENTON NË USHQIM DHE NUK HA75Ç‘DUHET TË THOZË AGJËRUESI KUR TA OFENDOJË NDOKUSH76DUAJA KUR TË SHOHËSH PEMËN E PARË TË POSAPJEKUR77DUAJA E ATIJ QË TESHTIN78Ç‘U THUHET JOBESIMTARËVE KUR TESHTIJNË79DUAJA PËR TË MARTUARIT80DUAJA GJATË MARTESËS DHE BLERJES SË KAFSHËS81DUAJA PARA SE TI AFROHESH BASHKËSHORTES82DUAJA ME RASTIN E HIDHËRIMIT83DUAJA KUR SHEH NDONJË NJERI ME TË META84ÇKA DUHET THËNË NË TUBIME85DUAJA KUR TË PËRFUNDOJË TUBIMI86DUAJA PËR ATË QË TË THOTË: GaferAll-llahu leke (All-llahu t‘i faltë mëkatet)87DUAJA PËR A TË QË TA BËN NDONJË TË MIRË88DHIKRI ME TË CILIN ALLAHU TË MBRON PREJ DEXH-XHALLIT89DUInni uhibbuke fil-lah (Unë të dua për hir të All-llahut) AJA PËR ATË QË TË ÏHOTË90DUAJA PËR ATË QË TË OFRON PASURI91DUAJA E ATIJ QË TË KA BORXH KUR TA KTHEN ATË92DUAJA E FRIKËS NGA SHIRKU93DUAJA PËR ATË QË TË THOTË: BarekAll-llahu fike (All-llahu të bekoftë)94DUAJA KUNDËR MBËSHTETJES NË OGURE95DUAJA GJATË HIPJES NË MJETIN E UDHËTIMIT96DUAJA E UDHËTIMI T97DUAJA GJATË HYRJES NË NDONJË FSHATA QYTET98DUAJA E HYRJES NË TREG99DUAJA KUR TË PENGOHET MJETI I UDHËTIMIT100DUAJA E UDHËTARIT PËR ATË QË NUK UDHËTON101DUAJA E ATIJ QË NUK UDHËTON PËR UDHËTARIN102TEKBIRI DHE TESBIHU GJATË UDHËTIMIT103DUAJA E UDHËTARIT PARA AGIMIT TË MËNGJESIT104DUAJA KUR TË NDALESH NË NDONJË VEND, QOFTË NË UDHËTIM AJO105DUAJA E KTHIMIT NGA UDHËTIMI106Ç’THOTË AI QË MERR LAJME TË KËQIJA OSE TË MIRA107VLERA E PËRSHËNDETJES (SALA VATIT) MBI PEJGAMBERIN ص108PËRHAPJA E SELAMIT109SI DUHET KTHYER SELAMIN JOBESIMTARËVE, NËSE JAPIN SELAM110Ç‘DUHET THËNË KUR KËNDON GJELI DHE PËLLET GOMARI111Ç‘DUHET THËNË KUR TË LEHIN QENTË NATËN112DUAJA PËR ATË TË CILIN E KE OFENDUAR113Ç'THOTË MUSLlMANl KUR TA LAVDËROJË VËLLANË E VET (NËFE)114Ç’DUHET TË THOTË MUSLIMANI KUR TA LAVDËROJË DIKUSH115TELBIA PËR HAXHXH DHE UMRE116TEKBIRI ME RASTIN E AFRIMIT TË HAXHERUL- ESVEDIT117DUAJA NDËRMJET RUKNUL-JEMANIT DHE HAXHERUL-ESVEDIT118DUAJA E QËNDRIMIT MBI SAFFA DHE MERVE119DUAJA NË DITËN E AREFATIT120PËRKUJTIMI I ALL-LLAHUT TE MESH 'ARIL— HARAMI121MARRJA E TEKBIREVE ME RASTIN E GJUAJTJES SË GURËVE NË XHEMERAT.122DUAJA ME RASTIN E DËGJIMIT TË NDONJË LAJMI TË ÇUDITSHËM, TË GËZUESHËM123SI DUHET TË VEPROJË AI TË CILIT I NDODH DIÇ QË E GËZON124Ç’THOTË AI QË NDIEN DHIMBJE NË TRUPIN E VET125DUAJA E ATIJ QË FRIKOHET SE MOS PO E MERR DIKË MËSYSH126Ç'DUHET THËNË NË RASTE TË FRIKËS127Ç’DUHET THËNË GJATË THERJES SË KAFSHËVE A TË KURBANIT128ÇKA THUHET PËR LARGIMIN E KURTHAVE TË SHEJTANËVE129TË KËRKUARIT FAIJE DHE PENDIMI130VLERA E TESBIHUT TAHMIDIT TEHLILIT DHE E TEKBIRIT131SI BËNTE TESBIH PEJGAMBERI ص132DISA PUNË TË MIRA DHE RREGULLA TË PËRGJITHSHME