BAWO NI ENI TI O GBE HARAMI FUN HAJI TABI UMURA YOO TI MAA WI GBOLOHUN IJEPE [TELBIYYAH]

1

[LABBAIKA -L-LAHUMMA LABBAIK, LAA SHAREEKA LAKA LABBAIK, INNA -L-HAMDA WA –N-NI’IMATA LAKA WA -L- MULK, LAA SHAREEKA LAK]. >.

Zaker copied