Islamic Azkar

1So manga Adhkar ko kapakanaw2Dowa-a ko kasolot sa nditarun3Dowa-a ko kasolot sa bago a nditarun4So kipamangnin sa dowa-a ko taw a minditar sa bago a nditarun5So putharo-on o taw igira a pagundaan iyan so nditarun iyan6Dowa-a ko kazold sa Towilit7Dowa-a ko kapliyo sa Towilit8So mbatiya-an ko dapn kapakapagabdas9So mbatiya-an ko oriyan o kapakapasad magabdas10So mbatiya-an ko kapliyo sa walay11So mbatiya-an ko kazold sa walay12Dowa-a ko kapuzong sa Masjid13Dowa-a ko kazold sa Masjid14So dowa-a ko kapliyo sa masjid15So manga Dhikr ko Bang16Dowa-a a ipuluka ko Sambayang17Dowa-a ko roko sa lub18Dowa-a ko kapumbangon pho-on ko karoroko19Dowa-a ko kasosojod sa mosala20Dowa-a ko kao-ontod ko pagulutan o dowa sojod21Dowa-a ko kasojod ko kapumbatiya-a ko Qur’an22So kathahayat23So kasalawati ko Nabi (ص) ko oriyan o Tahayat24Dowa-a ko oriyan o Tahayat Akhir ko dapun kapakazalam25So manga Dhikr ko oriyan o kapakazalam ko sambayang26So dowa-a ko sambayang a Istikharah (kapamangni sa mapiya ko Allah)27So manga Dhikr ko kapitapita agoso kagabigabi28So manga Dhikr ko kaphakatorog29So dowa-a igira a komilid so taw ko kagagawi-i30So dowa-a ko kaluki ko taw ko katotorogaon ago so taw a tiniyoba ko kiyabolongaon31So punggolawlaan o taw a mithataginup sa manga taginupun odi na sambar a Shaitan32So dowa-a ko konot sa witir33So Dhikr ko oriyan o kapakazalam ko Witir34So dowa-a ko awida-akal agoso rata a ginawa35So dowa-a ko kapakandarasag36So Dowa-a ko kimbaratmowaan ko ridoay agoso ana gu-us iyan37So ipundowa-a o taw a ikhaluk iyan so kapupulalalim o Dato38So dowa-a ko manga ridoay39So putharo-on o taw a adun a inikaluk iyan a pagtaw40So ipundowa-a o taw a miyasogat a sangka a pamikiran si-i ko paratiyaya ko Allah41So ipundowa-a sa kabayadi ko bayadan42So Dowa-a ko kawaswasi ko taw si-i ko sambayang agoso kabatiya sa Qur'an43So ipundowa-a o taw a adun a minirugunon a butad44So putharo-on agoso punggalbukun o taw a miyakandosa sa dosa45So dowa-a ko kabogawa ko Shaitan agoso manga bodiyok iyan46So dowa-a ko masa a kakhitana o di khababaya-an o taw odi na si-i ko da niyan kapakapha-ar47So kasumanga ko mimbawata agoso isumbag iyan48So kipulindongun ko Allah ko manga wata49So dowa-a a para ko pukhasakit si-i ko kinibuntulnon50So kapakalulubi o kibuntulun ko pukasakit51So dowa-a o pukasakit a kiyadaan sa inam ko kaoyagoyag iyan52So ka phagenda-owa ko sasakaratalmaot53So ipundowa-a o taw a miyasogat a tiyoba54So dowa-a ko kaphidunga ko mata o miyatay55So dowa-a ko miyatay ko kapusambayangi ron56So dowa-a ko miyatay a wata ko kapusambayangi ron57So dowa-a ko katibaw58So dowa-a ko kisoldun ko miyatay ko kobor59So dowa-a ko oriyan o kilubungun ko miyatay60So dowa-a ko kapula-awiya ko manga kobor61So dowa-a ko kapezamber o ndo62So dowa-a ko dalundug63Sabagi ko manga dowa-a ko kapamanguni (ko Allah) sa oran64So dowa-a igira a miyakatoron so oran65So taduntadum ko (Allah) ko oriyan o kiya pakatoron o oran66So saba-ad ko manga dowa-a ko ka pangni (ko Allah) sa tha-id67So dowa-a ko kailaya ko Olan68So dowa-a si-i ko kamboka o di-i phowasa69So dowa-a ko dapun ka pakakan70So dowa-a ko ka paka pasad koman71So dowa-a o bisita ko kiruk ko pangnungkun a inipaganaon72So dowa-a ko taw a piyakainom iyan odi na igira a kabaya iyan oto73So dowa-a igira a si-i miyakathangkas (so di-i phowasa) ko manga taw ko walay74So dowa-a o di-i phowasa igira a miyanat so pangnungkun a dapun makathangkas75So putharo-on o di-i phowasa igira a adun a miyamaninta-on a isa a taw76So dowa-a ko kailaya ko kiya pagobarobara ko onga a pamomolan77So dowa-a o miyakambaan78So putharo-on ko kapir a miyakamba-an a biyantog iyan so Allah79So dowa-a ko miyaka pangaroma80So dowa-a o miyakapangaroma agoso kiyapakapamasa sa pangangayamun81So dowa-a ko kambabangonan sa walay82so dowa-a ko kapukhararangiti ko taw83So dowa-a o taw a miyakailay sa tiniyoba84So putharo-on ko darpa85So kiparat ko darpa86So dowa-a ko taw a pitharo iyan a pangninta a rila-angka o Allah87So dowa-a ko taw a pinggolawlaangka niyan sa mapiya88So ishiyap o Allah sa di kaphakamorala o Idazal89So dowa-a ko taw a pitharo iyan a mata-an a sakun na pukhababayaan akun suka sa pantag ko Allah90So dowa-a ko taw a piyaki-ilay niyan ruka so tamok iyan91So dowa-a ko taw a miyagotang ko kambhayad92So dowa-a sa kaluk ko kapanakoto93So dowa-a ko taw a pitharo iyan a pakambarakatungka o Allah94So dowa-a ko kipukhagowadun ko kazokuna95So dowa-a ko kapaguda96So dowa-a ko kaplayalayag97So dowa-a ko kasold ko bario odi na si-i ko Ingud98So dowa-a ko kasold sa padian99So dowa-a igira a di phakagaga so pagu-udaan100So dowa-a o dii mlayalayag sii ko makai-ingud101So dowa-a o makai-ingud sii ko dii mlayalayag102So kaputhakbir agoso kaputhasbih ko kapulalakaw ko di-i kaplayalayag103So dowa-a o di-i mlayalayag igira a lomiyalakaw a ipopowasa104So dowa-a igira a domikha so taw ko dukha-i si-i ko di-i kaplayalayag odi na so salakaw ron105So dhikr ko kapumbaling ko kapho-on sa lakawan106So putharo-on o taw a adun a minisogaton a butad a iphakapiya a ginawa niyan odi na ipukhagowad iyan107So kapakalulubi o kapushalawati ko Nabi (ص)108So kipuphangoraon ko Salam109Andamanaya i kaphakandoda o taw ko Salam ko kapir igira a somiyalam110So dowa-a ko kiyakoko o lomzad a manok agoso kiyaoni o Himar111So dowa-a ko kapunggubo o manga aso ko kagagawi-i112So dowa-a ko taw a kiyazintaanka113So putharo-on o Muslim igira a mbantogun iyan so Muslim114So putharo-on o Muslim igira a pisaksi-an sa mapiya115Andamanaya i kapulabbayik o magi-ihram sa Hajj odi na Umrah116So takbir igira a inira-ot so di-i thawaf ko Roknol Aswad117So dowa-a ko pagulutan o Roknol Yamani agoso Hajaral Aswad118So dowa-a ko katitindug sa Safah ago sa Marwah119So dowa-a ko Gawi-i a Okof sa Arafah120So Dhikr sa Mash'aril Haram121So kapthakbir ko kapurontar ko manga Jamarat ko oman i satiman a maito a ator122So dowa-a ko kiyapamumusa agoso butad a iphakapiya a ginawa123So punggolawla-an o taw a adun a miyakatalingomaon a butad a iphakapiya a ginawa niyan124So putharo-on o taw a makagugudam sa masakit si-i ko lawas iyan125So dowa-a o taw a inikaluk iyan oba ana misogaton a shai sabap ko kasongkoriron126So putharo-on ko piyakatukatukaw127So putharo-on o taw si-i ko kazombali iyan odi na kazombali sa Onta128So putharo-on o taw sa kapagalangi niyan ko kaphakakaid o manga rarata i lalag a manga Shaitan129So kapuphamangni sa rila ko Allah agoso kathawbaton130So kapakalulubi o kapanasbih, so kapumbantoga ko Allah, so kipeshabotun ko: agoso kaputhakbir131Andamanaya i sowasowai o Nabi (ص) ko kapuphanasbih iyan?132So sabaad ko pizozonan o mapiya agoso manga kabilangataw a makararangkom