So putharo-on o taw a adun a minisogaton a butad a iphakapiya a ginawa niyan odi na ipukhagowad iyan

1

Aya ka-atasan o Nabi (ص) igira a minisogaton so butad a ikapipiya a ginawa niyan na tharo-on Iyan a: So langowan o bantogan na matatangkud a ruk o Allah, a pukhisabap ko limo Iyan na pukhatarotop so manga pipiya. na igirapuman a aya minisogaton naso butad a ipukhagowad iyan na tharo-on Iyan: So langowan o bantogan na matatangkud a ruk o Allah si-i ko langowan o mao-olawla.

Zaker copied