Dowa-a ko kao-ontod ko pagulutan o dowa sojod

1

“Hay Kadnan akun a somisiyap rakun na rila-i akongka, hay Kadnan akun a somisiyap rakun na rila-i akongka.”

2

“Ya Allah, rila-i akongka, ago kalimo-on akongka, ago toro-a kongka, ago pakatarotopa kongka oba adun a dako katarotopi, ago ma-api akongka, ago rizuki-i akongka, ago poro-on akongka.”

Zaker copied