So dowa-a ko katibaw

1

Mata-an a ruk o Allah so kinowa Niyan ago ruk Iyan so inipamumugay Niyan, agoso langowan taman si-i ko Allah na adun a diyandi iyan a mapupunto … sa badun shabar ago aya arapa niyan naso balas o Allah. Sa opama o aya tharo-a niyan naso : Pangninta a pakala-an o Allah so balaska ago pakapiya-an Iiyan so kiyatibaw ami ruka, ago rila-an Iyan so miyatayingka. Na mapiya

Zaker copied