So dowa-a ko kapaguda

1

Puzagipoon ako sa Ingaran o Allah, naso langowan o bantogan na matatangkud a ruk o Allah, miyasotisoti so Allah a libodiyan rukamiya-i ka da aba ami ron kakhagaga-a, ago mata-an a sukami na si-i kami bo phakandod ko Kadnan ami a somisiyap rukami, so langowan o bantogan na matatangkud a ruk o Allah, so langowan o bantogan na matatangkud a ruk o Allah, so Allah na lubi a mala, so Allah na lubi a mala, so Allah na lubi a mala, miyasotisotika ya Allah, ka mata-an a sakun na miyalalim akun a ginawako na rila-i akongka, ka mata-an a da a phakarila ko manga dosa arowar Ruka.

Zaker copied