So dowa-a ko kapunggubo o manga aso ko kagagawi-i

1

Pabila a manug iyo so kapunggubo o manga aso agoso kaphagoni o manga Himar ko kagagawi-i na lindong kano ko Allah pho-on kiran, ka mata-an a siran na pukhailay ran so di niyo khailay.

Zaker copied