DUAJA PAS VARROSJES SË TË VDEKURIT

1

Allahumag-fir lehu All-llahumme thebbit hu (O Zot, falja mëkatet dhe forcoje atë)

Zaker copied