DUAJA E MYSAFIRIT PËR PRONARIN E USHQIMIT

1

All-llahumme barik lehum fi ma rezaktehum vagfir lehum verhamhum. (O Zot bekoji në atë që i ke furnizuar, faljua mëkatet dhe mëshiroji ata).

Zaker copied