DUAJA E AGJËRUESIT KUR PREZENTON NË USHQIM DHE NUK HA

1

Transmetohet se Pejgamberi ص ka thënë: Kur të ftohet ndokush nga ju, le t‘i përgjigjet ftesës. Nëse është agjërues, le të bëjë dua (le të lutet për atë persan), e nëse s ‘është agjërues, le të hajë

Zaker copied