DUATË NË RUKU

1

Subhàne Rabbijel- 'adhím (3 herë). (I Lartë qoftë Zoti im i Madhërishëm)”

2

Subhaneke Allahumme Rabbena ve bihamdike, Allahumme-gfirli. (l Lartë qofsh o All-Ilah, Zoti ynë, Ty të takon Falënderimi ; O All-llah , më fal mua).

3

Subbúhun, Kudúsun Rabbul Melàiketi ver-Rúh. (I Madhërishëm dhe i Shenjtë është Zoti i melaikeve dhe i Xhibrilit).

4

AII-llahumme leke reka ’tu, ve bike àmentu, ve leke eslemtu, hashe‘a leke sem i ve besari, vç muhhi, ve a ‘dhmi, ve ‘asabi ve mes—tekal-le bihi kademi. (O Zot, Ty të jam përulur dhe Ty të besova. Ty të jam nënshtruar; Ty të është përulur me frikë dëgjimi im, shikimi im, truri im, ashti im, nervi im dhe gjithë ato që mbajnë këmbët e mia)”

5

Subhàne dhil-xheberúti vel-melekúti vel-kibrijài vel- adhameti. (I Madhërishëm qoftë i Gjithëfuqishmi, Poseduesi i Çdo sendi, Atij i takon Madhëria).

Zaker copied